Tavira Panorama

Reisevilkår

Reisevilkår for Glade Nomade (GN) 2023 / 2024

 

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

 

Påmelding og betaling

Påmelding kan skje via kontaktskjemaet på vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Avtalen mellom partene anses inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling, og innebærer aksept av turens reisevilkår. Reisebetingelsene er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør. Kontroller bestillingsbekreftelsen grundig straks du mottar den.

 

Depositum og betaling

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt reisebekreftelse og faktura med to innbetalinger. Depositumet på kr 3 500,- må innbetales innen 7 dager. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling to dager etter fristen, står GN fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes på e-post ca to uker før avreise.

 

Avbestilling mot gebyr

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Ved avbestilling betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 1500,- pr. person. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato forstås mandag – fredag mellom 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag. Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse av betaling gjelder følgende gebyrer:

 

Avbestillingsregler av reiser i Europa

• Inntil 105 dager før avreise: kr 1500 pr. person.
• Fra og med 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra og med 65 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
• Fra og med 36 dager og fram til avreisedato, og ved manglende fremmøte avreisedagen, eller hvis den reisende mangler gyldig pass, visum, vaksiner e.l: Ingen refusjon

 

Avbestillingsregler av reiser utenfor Europa

• Avbestilling inntil 121 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra 120 dager før avreise er gebyret: 50% av reisens pris
• Under 65 dager før avreisedato, og ved manglende fremmøte avreisedagen, eller hvis den reisende mangler gyldig pass, visum, vaksiner e.l: Ingen refusjon

 

Avbestilling ved force majeure / Avlysning av reisen

Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

 

Reise og avbestillingsforsikring og Europisk helsekort

Alle reisende skal ha gyldig reiseforsikring. GN anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Dersom det ved bestilling av reisen tegnes en avbestillingsforsikring, har den reisende følgende rettigheter; Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller dennes nære familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Når forhold som her er nevnt inntreffer, må den reisende umiddelbart informere GN. Refundering skjer via forsikringsselskapet. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.
For reiser i Europa, er det også nødvendig å ta med Europeisk Helsetrygdkort. Kortet kan bestilles her

 

Overdragelse av reiser

Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

 

Pass og visum

Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt på nettsiden til den aktuelle turen. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Hvis du ikke reiser med norsk pass, må du selv sjekke visumregler for ditt statsborgerskap til aktuelt reisemål. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum og andre reisedokumenter er gyldig ved avreise.

 

Pris

Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder i første rekke valutaendringer, samt økning av skatter og avgifter. GN forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 8% har den reisende anledning til å heve avtalen og få det innbetalte beløp refundert.

 

Forbehold om endringer

En gruppetur er basert på minimum 10 betalende deltakere. Ved færre deltakere har GN anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Informasjon om avlyst reise gis av arrangør senest 4 uker før avreise. Alternativ vil den reisende bli tilbudt annen reise i sammen priskategori eller innbetalt beløp refundert i sin helhet.
Det tas forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, som streik, stengte veier, værforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. GN forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår. Informasjon om planlagte endringene blir tilsendt den enkelte før avreise. Det tas også forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i navn.

 

Bestilling av delt twin rom

Reisende som har bestilt del i twin-rom / dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke melder seg en ytterligere person å dele rommet med. Om dette blir aktuelt, kontaktes du med beskjed og tilleggsfaktureres i forkant av reisen. Såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i bestillingen (hvis mulig) tilkommer et endrings-gebyr på kr 400,-.

 

Flybilletter og flyreise

Flybilletter og flytransport er den reisendes eget ansvar.  Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. Flybilletter er ikke inkludert i reisen. Vennligst ta kontakt med oss og få din reise bekreftet før du bestiller flybilletter.

 

Glade Nomades plikter

GN forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

 

Den reisendes plikter

Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og GNs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk og psykisk form, og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Dersom den reisende som følge av sykdom eller sykdomsopphold underveis på reisen ikke lenger er i stand til å følge gruppen og programmet, kan den bli meldt ut av reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise. Dette gjelder spesielt på rundreiser der vi flytter på oss og bytter hotell og byer fra dag til dag. Den reisende må i disse tilfeller benytte seg av sin reiseforsikring.
Ved utilbørlig oppførsel, og dersom den reisende på noen måte hindrer gruppen og turens program, kan den reisende bli avvist fra reisen uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren, og må selv bære kostnadene med hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

 

Mangler/reklamasjoner

Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere Glade Nomade.
Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter til refusjon.Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til GN senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for deltaker eller GN, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser.

 

Melem av Reisegarantifondet (RGF)

Glade Nomade er medlem av RGF og har stilt den nødvendige garanti.

 

Generell informasjon

Våre reiser og program er fastlagt over et år i forveien. Disse må derfor anses som generelle og ikke endelige.

 

Bilder og markedsføring / sosiale medier

På våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp. Foto og film av deltagere kan bli brukt i media og i brosjyrer. Reisende som reserverer seg mot dette, må gi beskjed til GN i forkant av reisen.

 

Kunderegister 

Glade Nomade sender ut nyhetsmail. Dersom du ikke vil motta nyhetsmail, kan du avregistrere deg. Det blir også sendt ut deltagerliste på hver reise med alles navn, tlfnr og stedsnavn.

 

ALLMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER – klikk her

Reisevilkår oppdatert 21.6.2023

Utviklet av SIT Media og Rebecca Van Eck
Copyright 2015 - 2019 - Glade Nomade AS