Tavira Panorama

Reisevilkår

Reisevilkår Glade Nomade (GN) 2018

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen. Disse er grunnlag for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør.

Bestilling og betaling

Avtalen mellom partene anses inngått ved henvendelse fra kunden for bestilling, Den reisende mottar faktura/reiseavtale med 2 innbetalinger; et depositum med forfall i løpet av 10 dager og et sluttbeløp som betales senest 35 dager før avreise (se forfallsdato på faktura).

 

Avbestilling

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato forstås mandag – fredag mellom 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag. Reglene for avbestilling av reiser innen Europa er:

  1. a) Ved avbestilling etter bekreftet bestilling er mottatt, betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
  2. b) Ved avbestilling f.o.m. 90 til 61 dager før avreise, beholder GN det innbetalte depositum.
  3. c) Ved avbestilling 60 til 30 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.
  4. d) Ved avbestilling fra 29 dager og frem til avreisetids-punktet, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

Avbestillingsregler langreiser – dvs reiser utenom Europa:

Avbestilling inntil 121 dager føre avreise er depositum tapt.

120 dager føre avreise er gebyret på 50 % av reisen pris.

60 dager før avreise er gebyret 100 % av reisens pris.

 

Avbestilling med avbestillingsforsikring

Dersom det ved bestilling av reisen tegnes en avbestillings-forsikring, har den reisende følgende rettigheter; Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller dennes nære familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Når forhold som her er nevnt inntreffer, må den reisende umiddelbart informere GN. Refundering skjer via forsikringsselskapet.

 

Avbestillingsforsikring

Merk at avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Denne kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant. Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap /kortselskap, gjelder disses regelverk.

 

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, og lignende.

 

Overdragelse av reiser

Kunden har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta i reisen, forutsatt at arrangøren er underrettet om dette i rimelig tid før reisen skal ta til. Overdrager og overtager hefter solidarisk for betaling og ekstra kostnader. Ruteflybilletter kan sjelden overdras.

 

Forbehold om endringer

Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Informasjon om planlagte endringene blir tilsendt den enkelte før avreise. Det tas også forbehold om at nevnt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i navn.

 

Avlysning av reisen

Reisen kan avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten. Arrangør kan også avlyse reisen dersom det påmeldte antall er mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen. Informasjon om avlyst reise gis av arrangør senest 4 uker før avreise. Alternativ vil den reisende bli tilbudt annen reise i sammen priskategori eller innbetalt beløp refundert i sin helhet.

 

Flybilletter

Flybilletter er ikke inkludert i reisen. Vennligst ta kontakt med oss og få din reise bekreftet før du bestiller flybilletter.

 

Europisk helsekort

For reise i Europa er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort, dersom reiseforsikring ikke tegnes. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no

 

Glade Nomades plikter

GN forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

 

Den reisendes plikter

Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendig reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

 

Mangler/reklamasjoner

Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere Glade Nomade.
Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter til refusjon. Klagefrist er satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig.

Reisegarantifondet (RGF)

Glade Nomade er tilsuttet RGF og har stilt garanti til fondet,   tlf. 51 84 47 27/ www.rgf.no

 

Flyreiser

Flybilletter og flytransport er den reisendes eget ansvar.  Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.

 

Generell informasjon

Våre reiser og dag for dag program er fastlagt over et år i forveien. Disse må derfor anses som generelle og ikke endelige.  Dersom den reisende har bestilt del av dobbeltrom på reisen, må vedkommende være beredt på å betale enkeltromstillegg dersom GN ikke finner en reisepartner. Såfremt den reisende ønsker å gjøre endringer i bestillingen (hvis mulig) tilkommer et endrings-gebyr på kr 300,-.

 

Bilder og markedsføring / sosiale medier

På mange av våre reiser bruker vi aktivt kamera under reisens forløp. Foto og film av deltagere kan bli brukt i media og i brosjyrer. Reisende som reserverer seg mot dette, må gi beskjed til GN i forkant av reisen.

 

Kunderegister

Glade Nomade sender ut nyhetsmail. Dersom du ikke vil motta nyhetsmail, kan du avregistrere deg. Det blir også sendt ut deltagerliste på hver reise med alles navn, tlfnr og stedsnavn.

Velkommen på reise med Glade Nomade!

Utviklet av SIT Media og Rebecca Van Eck
Kopirett 2015 - 2018 - Glade Nomade AS